Betrouwbaar | Delen van kennis

Isolatiewaarde kozijn lager

May 2015 - De Aannemer

Buitenschil moet juist beter.

Rc-waarden worden verhoogd, isolatiewaarden van kozijnen worden juist verlaagd. Een vreemde tegengestelde beweging.

De markt is rijp voor beter isoleren. Zelfs de consument is zich steeds meer bewust van het feit dat beter isoleren veel voordelen heeft. Daar waar vroeger een Rc van 2,5 m2. k/W voor iedereen acceptabel was, nemen de meesten daar nu geen genoegen meer mee. In de praktijk komen voor de buitenschildelen de volgende Rc-waarden veelvuldig voor: beganegrondvloer 6,5 m2. k/W, gevel 8,0 m2. k/W en dak 10,0 m2. k/W. De voordelen zijn meer comfort en lagere energielasten. En als de bouwfysicus het goed doet, ook lagere woonlasten.

U-waarde
Het verbaast vooral consumenten dat kozijnen sinds 1 januari 2015 een minder goed warmteverliesgetal mogen hebben dan voorheen. Bij kozijnen spreken we niet over warmteweerstand, maar over warmteverlies. Warmteweerstand wordt uitgedrukt met de Rc-waarde in m2. k/W. Warmteverlies wordt uitgedrukt met de U-waarde W/m2. k. De U-waarde is voor velen een moeilijker getal. Hoe lager de waarde, hoe beter iets isoleert. Je zou kunnen zeggen: hoe slechter het getal, hoe beter het is. Deze verwarring was de reden dat afgesproken is om voor de buitenschil de Rc-waarde te gebruiken. Hoe hoger het getal, hoe beter het is. De U-waarde voor kozijnen werd onverwacht per 1 maart 2013 aangescherpt. Voor elk kozijn moest deze lager zijn dan 1,65 W/m2. k. Dit bleek voor veel Nederlandse kozijnfabrikanten achteraf niet haalbaar. Er werd daarom besloten om de eis te verlagen naar een gemiddelde U-waarde lager dan 1,65 W/m2. k. Eén kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,2 W/m2. k. Gedaan om toepassing van Nederlandse deuren en kozijnen mogelijk te maken. De U-waarde van een kozijn is de optelsom van onderstaande warmteverliezen gedeeld door het oppervlak.

Het warmteverlies van kozijnprofiel en glas samen vormt het totale warmteverlies. Omdat het kozijnprofiel aan de buitenkant rondom loopt, heeft het in verhouding met het glas een relatief groot oppervlak. Dit wordt vaak onderschat. Men ziet het glas en denkt dat bijna de volledige sparing in de gevel opgevuld wordt met glas. Hoe kleiner het kozijn, hoe groter het aandeel kozijnprofiel in het totale oppervlak. Bij grote kozijnen is de eis van Uw = 1,65 W/m2. k gemakkelijker te halen dan bij kleine kozijnen.

Internationaal
Om kozijnen met elkaar te kunnen vergelijken, is afgesproken dit te doen bij een afmeting van 1,22 m1 x 1,48 m1. Hoe beter het glas en het kozijn isoleren – dus hoe lager de U-waarde – hoe lager de U-waarde van het totale kozijn wordt. De U-waarde van het totale kozijn noemen we Uw (Uwindow). Er zijn inmiddels kozijnen met een Uw-waarde van 0,53 W/m2. k. Deze kozijnen isoleren meer dan driemaal beter dan een kozijn dat voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Dit grote verschil is opvallend en daar bestaan twee meningen over. De eerste is dat de aanscherpingen van de eisen veel te snel gaan en de fabrikanten meer tijd nodig hebben. De ontwikkeling kost veel tijd en geld, die er door de crisis niet zijn. De tweede is dat onze Nederlandse kozijnfabrikanten hebben zitten slapen. Ze kunnen zich dit veroorloven omdat ze goed georganiseerd zijn via hun brancheorganisaties die door lobbyen voldoende invloed op het toekomstige beleid kunnen uitoefenen. Zij hebben hun leden beschermd tegen hoge innovatiekosten. Aanhangers van deze mening zien hiervoor bewijs in het buitenland. Buitenlandse kozijnfabrikanten blijken veelal probleemloos aan nog strengere eisen te kunnen voldoen. Deze hoogwaardige kozijnen waren ook al vóór 2008 op de markt verkrijgbaar. De crisis is dus volgens hen geen excuus.

Grote verschillen
Betere kozijnen worden steeds meer door consumenten gevraagd. Ook bouwfysisch is het zinvol voor goed isolerende kozijnen te kiezen. Een gevel met een Rc-waarde, inclusief de overgangsweerstanden (Ri+Re), van 10 m2. k/W heeft een U-waarde van 0,1 W/m2. k. Deze gevel isoleert 16,5 keer beter dan een kozijn dat voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Enorme verschillen die niet meer te verdedigen zijn. Een goed isolerend kozijn met een U-waarde van 0,53 W/m2. k isoleert nog altijd meer dan vijfmaal slechter dan deze gevel.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02